Aksjon for fortsatt bevaring av Amalienborg på Ranheim

Forhistorien til det som per i dag har kokt ned til en byggesak, hvor det fortsatt er store forskjeller i synspunkt på hvordan bebyggelsen rundt Amalienborg gård kan se ut.

Mer i kronologen og byggesaken .

I tråd med Plan- og bygningslovens intensjoner om aktiv medvirkning fra berørte parter i en reguleringsplanprosess legges her ut informasjon om alternativ regulering av Amalienborg. Stridens kjerne er et tomteområde som er fradelt Amalienborg gård og da også nærmeste nabo til bevaringseiendommen. Området er i gjeldende reguleringsplan R373 regulert til 13 boliger med frittliggende villabebyggelse. Block Watne, som eier 4 av tomtene, har sammen med Bergheim Utbyggingsselskap, (som har inngått en tidsbegrenset opsjonsavtale med dagens eiere om kjøp av de 9 resterende tomtene) sendt inn et forslag om å regulere de samme 13 tomtene til å skulle bebygges med 39 kjedete boliger. Dette forslaget ble i sin nåværende form avvist av Trondheim kommune, ved Byggesakskontoret. Et resultat av Block Watnes forslag om massiv utbygging er at vi nå har sendt inn vårt eget forslag til omregulering av Amalienborgs nærområde, som i motsetning til utbyggernes forslag har som hovedformål å bevare Amalienborgs kvalitet som kulturminne, med de positive effekter dette har for nærmiljøet. Store deler av vårt planområde overlapper med deler av det området som Block Watne også har forslag over. Byplankontoret (som nå har tatt Block Watne saken ut av hendene på Byggesakskontoret) har derfor forslag til to omreguleringsplaner med diamentralt forskjellig siktemål for vårt nærområde. I motsetning til Byggesakskontorets konkrete tilbakemelding til Block Watne, var ikke Byplankontorets første tilbakemelding til oss særlig konkret å forholde seg til. Tilbakemelding nr to var heldigvis mer håndfast. Seneste reguleringsutspill: Byplankontoret kommer med " informasjon" om at utbyggingsinteressene ikke ønsker å gå videre med sine reguleringsplaner !