Omreguleringsplanen fra Block Watne AS - april 1999

Forhistorien til det som per i dag har kokt ned til en byggesak, hvor det fortsatt er store forskjeller i synspunkt på hvordan bebyggelsen rundt Amalienborg gård kan se ut.

OBS! Block Watnes omreguleringsforslag er ikke lenger aktuelt i sin her presenterte form, da det ble avvist av Byggesakskontoret 19.05.99 !

En illustrasjonsplan med hustegninger er innkommet til forhåndsvurdering ved byggesakskontoret i kommunen, men ennå ikke behandlet. Vi har gjentatte ganger henvendt oss til utbyggingsfirmaene for å få tegninger og planer, uten å få innsyn i planene. Nå har vi fått tegninger og kart fra kommunen, men vi på forespørsel får vi ikke lov av utbyggeren Block Watne AS til å publisere tegningene/planskissene ! Vi foreslår derfor at all interesserte henvender seg direkte til Byggesakskontoret, som har avklart med juridisk seksjon at papirene ikke er unntatt fra offentligheten. Synøve Tangerud, som er saksbehandler, regnet med å ha en uttalelse fra kommunen ferdig i løpet av neste uke (uka etter 17.mai).

Tegningene som ble innsendt til forhåndsvurdering inneholdt forslag om å endre bebyggelsen fra 13 til 39 boliger ! Tilførsel til byggeområdet er som i dag via Johs. Minsaas vei. En vesentlig større del av området blir vei og parkeringsplasser. Bebyggelsen er i all hovesak sammenkjedet, med 9 boenheter på det meste. Mønehøyden på bygningene er hele 8.2m. Om vi forstår planskissen og fasadetegningene rett vil mønehøyden på bebyggelsen som grenser til Amalienborg rage ca 4 - 4.5 meter høyere enn platået som vises på hovedbildet av hele bebyggelsen på Amalienborg gård.

Prosjektleder Jarle Jøsok ved Block Watne AS ønsker ikke å diskutere planen med naboene før den foreligger i sin endelige form som et konkret omreguleringsforslag. Han sa imidlertid samtidig at om noen var interessert i å diskutere utformingen av planen, så måtte de henvende seg skriftlig til Block Watne AS.

Om du er interessert i se planforslaget, kan du avlegge Morten/Anne Mette på Amalienborg gård (eller kommunen) et besøk. Vi kan dessverre ikke distribuere kopier av planene da vi som sagt ikke fikk tillatelse til dette av prosjektleder ved Block Watne.

Og til slutt en liten påminnelse, Byggesakskontoret har fastslått at Amalienborgområdet består av villabebyggelse, og at det er det som er retningsgivende for ny bebyggelse. Trondheim kommune kan umulig ha fått så radikalt endrete behov i løpet av de 3 årene som har gått siden forrige reguleringsplan ble vetatt, at en omregulering for å øke antall boenheter som skal bygges her er helt nødvendig.

Her er innholdet i gjeldende reguleringsplan 373, Trondheim kommune.

Her er innholdet i alternativt omreguleringsforslag utarbeidet av Morten Heim, Amalienborg gård.