Reguleringsplan R373. Se også utsnitt av plankart.

TRONDHEIM KOMMUNE

BU 91/71944

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR

RANHEIMSVEGEN, STREKNINGEN GRILSTAD FABRIKKER-RANHEIM KIRKE OG

AREALET AVGRENSET AV RANHEIMSVEGEN-PRESTHUSVEGEN-MERAKERBANEN-ANDERS SØYSETHS VEG.

Plandato: 2. juli.92

Dato for siste revisjon av planen: 10.09.96

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 22.09.95

Dato for bystyrets vedtak: 14.12.95 og 26.09.96

§1

Bestemmelsene gjelder for området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.

§2

Området reguleres til følgende formål:

1. BYGGEOMRÅDER: Boliger, forretninger og offentlige bygninger

2. LANDBRUKSOMRÅDER

3. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER

4. FRIOMRÅDER

5. FAREOMRÅDER

6. SPESIALOMRÅDER

7. FELLESOMRÅDER

§3

BYGGEOMRÅDER

Generelle bestemmelser:

a. Bygningsråd/planutva1get skal ved behandling av byggemeldinger sørge for at bebyggelse og anlegg får en god utforming og terrengtilpassing, og at det avsettes areal til parkering og lekeområder i samsvar med Trondheim kommunes vedtekt til plan- og bygningslovens § 69.

b. Bebyggelsen skal plasseres innenfor de angitte byggegrenser.

C. Ubebygd areal skal gis parkmessig behandling.

§4

BOLIGOMRÅDER

a. I området skal det oppføres boliger med tilhørende anlegg.

b. Bebyggelsen skal oppføres som frittliggende eller kjedet. Kjedet bebyggelse inntil tre enheter.

c. Bebyggelsen skal ikke overstige to etasjer.

d. Den eksisterende bebyggelsen inngår i planen og skal benyttes til boligformål.

e. Tillatt utnyttelse, TU, = 35 % for nye områder. For eiendommen med gårdsnummer 21 og bruksnummer 492 er tillatt utnyttelse, TU =40 %.

f. Takvinkel fastsettes av bygningsråd/planutvalg.

Side 2.

 

§5

FORRETNINGSOMRÅDER/BLANDET REGULERINGSFORMÅL

a. I området ligger en etablert butikk.

b. Eksisterende bebyggelse og utnyttelse beholdes.

c. Adkomst skal skje fra Fa 9 og Fa 10. Adkomst for varetransport kan skje over fortau på ett punkt som vist med pil på plankartet.

§6

OFFENTLIGE BYGNINGER

Området er avsatt for televerkets bygninger.

B2: Jernbaneformål

Området kan brukes til trafikkterminal. Eksisterende vegetasjon skal bevares.

Det tillates opparbeidet parkeringsareal tilsvarende behovet ved en fornuftig utnyttelse av

stasjonsbygningene.

Eksisterende bebyggelse søkes bevart.

Den del av jernbaneområdet som ligger øst for S2, skal gis en parkmessig utforming og behandling. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad beholdes. Mindre utvidelse av relehuset kan tillates.

§7

LANDBRUKSOMRÅDER

Gartnerier:

a. I området er det anlagt gartneri som skal nyttes til tradisjonell gartneridrift.

b. I området kan det oppføres bygninger knyttet til gartneridriften. Bebyggelsens utforming og høyde skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet.

§8

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER

a. Omradene skal nyttes til kjøre- og gangveger med den inndeling som er vist på plankartet, samt område for jernbane.

b. Avkjørsler skal anlegges som vist på plankartet.

c. Eiendommene Presthusvegen nr.1, 2, 3, 3B, 3C, 3D, og 4 har rett til a nytte regulert gangveg mellom jernbanen og Ranheimsvegen som adkomstveg fra Ranheimsvegen.

d. Vegetasjon langs nordsiden av Ranheimsvegen forbi Ranheim kirke/kirkegård skal bevares.

e. Område J1 skal nyttes som trafikkterminal. Del av området , S2, utskilles som bevaringsområde, jfr. § 11. på det øvrige jernbaneområdet kan det tillates opparbeidet parkeringsareal tilsvarende behovet ved en moderat utnyttelse av stasjonsbygningen.

f. Boliger med adkomst via fellesadkomst FA4 har rett til å benytte offentlig gang- og sykkelveg fram til Johs. Minsaas veg.

 

 

Side 3

§9

FRIOMRÅDER

omradene gis en tiltalende utforming.

F2: Benyttes som avkjørsel til havneområde, televerket og eiendom 23/26.

F6: området mellom Ranheim stasjon og g/s-vegen langs Ranheimsvegen skal gis en parkmessig utforming/behandling. Eksisterende beplantning beholdes i størst mulig grad.

§ 10

FAREOMRÅDER

a. I områdene er det oppført, eller skal oppføres, nettstasjoner for Trondheim E-verk, med plassering som vist på planen.

§ 11

SPESIALOMRÅDE - BEVARING

a. Amalienborg.

Bevaringsområdet skal benyttes til boligformål og tillates ikke delt. Eksisterende bygninger innen området skal bevares. Etter totalskade ved eventuell brann eller annen skade skal bebyggelsen gjenreises med ytre form, dimensjoner og materialbruk som tidligere. Eldre eksteriørelementer skal bevares så langt teknisk mulig. Eventuelle utskiftinger skal godkjennes av Byantikvaren.

Utforming og vedlikehold av de ubebygde arealene rundt bygningene skal bidra til å opprettholde preget av et gårdsanlegg.

b. Ranheim jernbanestasjon.

Eksisterende bebyggelse innen området skal bevares. Bruk av bebyggelsen til annet formal enn jernbaneformål skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet/ planutvalget. Etter totalskade ved eventuell brann eller annen skade skal bebyggelsen gjenreises med ytre form, dimensjoner og materialbruk som tidligere.

Eksteriør og bygningsstruktur skal beholdes uendret. Nødvendig utskifting av materialer skal godkjennes av Byantikvaren.

§ 12

SPESIALOMRÅDE - FRISIKTSONER

I frisiktsone ved veg skal det være fri sikt i høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

§ 13

FELLESOMRADER

a. Felles avkjørsel, FAl, skal være adkomstveg for eiendommene, gnr./bnr.:

21/267

21/426

21/427

21/764

Side 4

b. Felles avkjørsel, FA2, skal være adkomstveg for eiendommene, gnr./bnr.:

21/290

21/62

21/606

c. Felles avkjørsel, FA3, skal være adkomstveg for eiendommene, gnr./bnr.:

21/430

21/928

21/434

21/144

21/7

+ 1 ny tomt

d. Felles avkjørsel, FA4, skal være adkomstveg for de nye eiendommene, som får sin avkjørsel via denne.

f. Felles avkjørsel, FA6, skal være adkomstveg for eiendommene, gnr./bnr.:

23/25

23/88

23/147

g. Felles avkjørsel, FA7, skal være adkomstveg for eiendommene, gnr./bnr.:

23/75

23/148

h. Felles avkjørsel, FA8, skal være adkomstveg for eiendommene, gnr./bnr.:

21/33

21/31

21/602

21/24

i. Felles avkjørsel, FA9, skal være adkomstveg for eiendommene, gnr./bnr.:

21/21

21/512

j. Felles avkjørsel, FA10, skal være adkomstveg for eiendommene, gnr./bnr.:

21/21

21/129

21/2

k. Felles avkjørsel, FA11, skal være adkomstveg for eiendommene, gnr./bnr.:

23/32

23/153

           l.     Felles avkjørsel, FA12, skal være adkomstveg for eiendommene, gnr./bnr.:

23/202 Ranheim idrettsplass

Trafo

Aktuelle strandområder, 23/212 etc.

m. Felles avkjørsel, FA13, skal være adkomstveg for eiendommene, gnr./bnr.:

23/213

23/203

23/202

 

Side 5

n. Felles avkjørsel, FA14, skal være adkomstveg for eiendommene, gnr./bnr.:

23/76

23/204

Trafo

Ranheimsvegen 195

Ranheimsvegen 197

 

§ 14

Felles lekeareal, SL1, er felles for eiendommene som har adkomst via felles adkomst FA4.

 

FELLESBESTEMMELSER

§ 15

BYGGEFORBUD

Det skal ikke gis byggetillatelser innen planområdet før gang- og sykkelveg er bygd.

§ 15 a

Bygging av boliger kan ikke tillates før skolekapasiteten er bedret, og Avdeling oppvekst i Trondheim kommune har avklart at det er tilstrekkelig skolekapasitet for området.

§ 16

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og Trondheim kommunes vedtekter til denne.

§ 17

Etter at denne reguleringsplanen med bestemmelser er godkjent, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og bestemmelsene.

 

 

Vedtatt i Trondheim bystyres møte

14.12.1995, sak B nr 147/1995

Signert av ordfører og formannskapssekretær