Kronolog over aktuelle hendelser for Amalienborg etter at gjeldene reguleringsplan, R373, er vedtatt.

gå til slutten...

14.12.95  - Reguleringsplan R373 vedtas i Trondheim bystyre. Amalienborg gård reguleres til bevaring. Byggeforbud for boliger innføres på grunn av manglende skolekapasitet og manglende gang- og sykkelsti.

26.09.96 - Endelig vedtak for R373.

03.02.97 - Block Watne AS blir hjemmelshaver til 2 eiendommer som samlet er regulert til 4 boligtomter og tilleggsareal til en annens eiendom, Ranheimsveien 141.

februar 98 - Amalienborg gård legges ut for salg samtidig som mesteparten av eiendommen legges ut for salg som 10 boligtomter. Gården og en "boligtomt" som gårdens uthus står på selges til Morten Heim og Anne Mette Knutsen, med overtakelse 1.juli samme år .

28.05.98 - Bebyggelsesplan for naboområdet, Sannan, vedtas i bystyret. I planen inngår blant annet 45 omsorgsboliger og 20 sykehjemsplasser. Det tillates også bygd 20 ordinære boliger i år 2000.

01.07.98 - Amalienborg gård med en tomt som gårdens uthus står på overtas/kjøpes av Morten Heim og Anne Mette Knutsen. Tomteområdet beholdes av de forrige eierne av Amalienborg gård.

august/september 98 - Bergheim Utbyggingsselskap/Norske Trygghetsboliger inngår avtale med de forrige eierne av Amalienborg gård om kjøp av tomteområdet, som nå består av 9 boligtomter, forutsatt at utbyggingsselskapet på et eller annet vis kan omgå byggeforbudet som gjelder for planområdet (R373). Planlegger seniorboliger forbeholdt eldre over 60 år, i stort antall. (ca 36 enheter ble opplyst når opsjonsavtalen ble inngått.) Avtalen er tegnet for å vare ut 1999, med mulighet for å forlenges ut våren 2000 dersom "forholdene tilsier det".

september 98-april 99 - Block Watne og Bergheim Utbyggingsselskap/Norske Trygghetsboliger inngår avtaler om et fellesprosjekt som fortsatt forutsetter at tomteområdet på Amalienborg omreguleres.

09.04.99 - Forespørsel fra Block Watne om forhåndsvurdering av omregulering av tomteområdet på Amalienborg, sendes Byggesakskontoret. Siden Sannanreguleringen (med sitt tilbud til den eldre aldersgruppen) vanskeliggjorde argumentasjonen for seniorboliger, har utbyggingsselskapene nå endret konseptet til å skulle være et boligtilbud til enslige og par i etableringsfasen. Forslaget er innsendt i Block Watnes navn og Bergheim Utbyggingsselskap/Norske Trygghetsboliger er merkelig nok ikke nevnt med et ord, på tross av at det er de som sitter med kjøpeopsjon på 2/3 parter av utbyggingsområdet.

12.04.99 - Adresseavisa har en artikkel om planlagte utbygginger i Trondheim, der utbyggingsområdet på Amalienborg plutselig skal inneholde 30 boligenheter, i sterk kontrast til 15 som i gjeldende reguleringplan .

07.05.99 - Byggesakskontoret lar oss få informasjon om innholdet i omreguleringsforslaget fra Block Watne. 13 tomter som i dag er regulert til småhusbebyggelse søkes omregulert til 39(!) kjedete enheter.

12.05.99 - Vi får utlevert de konkrete tegningene over omreguleringsforslaget. På forespørsel til Block Watne om å få lov til å kopiere/offentliggjøre de tegninger og planskisser som vi hadde fått, fikk vi avslag bl.a. med begrunnelse om at planene allerede var endret og omarbeidet !

19.05.99 - Byggesakskontoret avviser omreguleringsforslaget fra Block Watne i sin nåværende form ! (ref.99/08931)

01.06.99 1- Amalienborg gård v/ M. Heim leverer eget reguleringsforslag til forhåndsvurdering hos Byplankontoret. Planen har i hovedsak til hensikt å regulere et større areal av området rundt gården til bevaring.

06.07.99 - Byplankontoret innkaller Block Watne til møte for å diskutere innholdet i M. Heims planforslag, uten å informere eller gi M. Heim anledning til å delta !

17.06.99 - "Boligprogrammet 1999" vedtas i bystyret. Se videre under 23.08.99 .

07.07.99 - Byplankontoret gir tilbakemelding på M. Heims forslag. Svaret er lite konkret og overlater i essens til Block Watne å avgjøre hvilken stilling Byplankontoret skal ta til planen.

22.07.99 - Block Watne sender ut nabovarsel om at de ønsker å sammenføye sine to eiendommer og deretter dele tomta i henhold til gjeldende reguleringsplan (som tilsier 4 villatomter + tilleggsareal til annen eiendom) ! Om ikke Block Watne har droppet sine omreguleringsplaner, er dette helt ulogisk, så vi kan bare spekulere i hvorfor dette blir gjort......

29.07.99 - Vi, og de fleste naboene til Block Watne eiendommen, protesterer på at eiendommen først sammenføyes før den deles, isteden for å dele eiendommen i fire tomter før den ene tomten tillegges sitt regulerte areal. På bakgrunn av Block Watnes tidligere utspill, følte vi oss ikke trygge for at Block Watne ikke hadde til hensikt å avbryte delingen, når de først hadde fått sammenføyd sine to eiendommer.

M.Heim gir Byplankontoret tilbakemelding på "forhåndsuttale".

10.08.99 - Byplankontoret gir et mer håndfast svar på M.Heims forslag.

23.08.99 - Tabellgrunnlaget i Trondheim kommunes/Byplankontorets "Boligpolitikk for Trondheim 1999-2002" dateres og inkorporeres i "Boligprogrammet 1999". Tomtene på Amalienborg (kalt 149-Johs. Minsaas v.,Strinda) står her oppført med 30 (!) boliger, mens det faktiske antallet i gjeldende reguleringsplan 373 kun er 18 ! Her har da tydeligvis "noen" bestemt at det kommer en boligfortetting, uten at det skal foregå en reglementert omreguleringsprosess. Når en leser videre i kommentarfeltet så står det at "15-20 enebol. blir vurdert økt til 30 mindre leil". Dette er en grov fordreining av fakta, da det er 13 enebol. som blir vurdert økt til 30 (eller 39, jfr.07.05.99 ). Resten av tomtene i området som ikke innbefattes av utbyggingsselskapenes planer kommer i tillegg. Det  essensielle spørsmålet som  melder seg er, hvem det er som vurderer å doble antallet boenheter med et pennestrøk? Det er i hvertfall ikke byggesakskontoret eller brorparten av naboene til tomteområdet !

06.09.99 - Byggesakskontoret fatter vedtak om å godkjenne delingen av Block Watne tomta (jfr. 22.07.99 ). Vedtaket (ref.99/17249) innholder en rekke (for oss beroligende) konkretiseringer. Det slåes blant annet fast at de fire boligparsellene skal nyttes til selvstendige bruksenheter. Et annet viktig punkt er presiseringen: "Byggesakskontoret gjør oppmerksom på at det ikke skal gis byggetillatelse innen planområdet før gang- og sykkelveg er bygd,........, og at bygging av boliger ikke kan tillates før skolekapasiteten er bedret,........." (våre uthevninger). Dette må da stagge den febrilske jakten etter smutthull for å omgå byggeforbudet som gjelder innen planområdet !

september 99 - Befolkningsstatistikk for Trondheim 1999 utgis. Statistikken viser at Ranheim krets har hatt en økning på ca 50 barn i skolepliktig alder i perioden siden R373 ble endelig vedtatt. Den viser også at antall barn i de kommende 5 år vil ligge på samme nivå. Dette vil da i prakis bety at Ranheim skole har økt med 2 klasser i perioden.

04.02.00 - Da vi ikke er beroliget av Byplankontorets opptreden i denne saken, tar vi opp dette med våre politiske kontakter, som i sin tur tar opp saken i sine aktuelle fora.

10.02.00 - Byplansjef Ann-Margrit Harkjerr blir av "Komitéen for miljø, samferdsel og byutvikling" bedt om å orientere om hvorfor tallmaterialet i "Boligprogrammet 1999" for Amalienborg var som vist under 23.08.99 .

16.03.00 - Byplansjefen redegjør for spørsmål reist 10.02.00 . Innholdet i denne redegjørelsen er i skrivende stund ikke kjent for oss.

10.10.00 - Block Watne har utarbeidet hustegninger og et tomteinndelingskart med bebyggelsesplan for samtlige tomter på Amalienborg.

07.11.00 - Det begynner igjen å bli aktivitet på Amalienborg. Fra husinteressert person "A" får vi nyss om at Block Watne jobber aktivt med å klargjøre tomtene for husbygging og salg, dette på tross av at byggeforbudet innen planområdet fortsatt i høyeste grad er gjeldende(jfr.06.09.99 ). Vedkommende er på befaring på "nabotomta", med tegninger fra Block Watne i hånda. Det som for oss er mest interessant er at vedkommende kun er interessert i tomta nærmest Amalienborg gård, og at det for vedkommende kun er interessant å bygge et hus i ett plan på denne tomta, noe som for oss er et akseptabelt konsept, som har en mulighet til å ivareta bevaringsaspektet ved Amalienborg gård.

08.11.00 - Vi ringer Block Watne og ber om å få tilsendt hustegninger og planer, men får beskjed om at tegningene ikke er klar før om ca 14. dager, og at vi må henvende oss igjen over helga, da prosjektleder Jøsok ikke var tilgjengelig i øyeblikket. Ved den senere forhåndskonferansen ( 12.01.01 ) ser vi imidlertid at tegningene er datert 10.10.00 og har følgelig vært klar i 1 mnd (!)

17.11.00 - Vi får kjennskap til at Norske Trygghetsboliger (se "august/september 98") begjæres konkurs, og får fra Block Watne v/Jøsok bekreftet at de har kjøpt alle de resterende tomtene på Amalienborg. (Dette er ikke helt korrekt, da vi ved forhåndskonferansen 12.01.01 på direkte spørsmål får klarhet i at det er en utbyggingsavtale som er inngått, og ikke en kjøpekontrakt.) Vi ber derfor om å få tilsendt tegninger over prosjektet, men får til svar at disse ikke er klare fra arkitektens hånd, og at vi får henvende oss på nytt om 14 dager, igjen. Samtidig får vi tilsendt kopier av de tegninger som person "A" har fått utlevert fra Block Watne. Disse tegningene viser bebyggelse som er plassert så høyt i terrenget som mulig, uten hensyn til den posisjonen i landskapet som Amalienborg gård har i dag.

18.11.00 - Person "B" er på befaring. Vedkommende er også interessert i tomta nærmest Amalienborg gård. "B" gir også uttrykk for å være meget interessert i å kunne bebygge tomta med hustype, og ikke minst bygningsplasseringer, som opprettholder Amalienborg gårds landskapsmessige posisjon og kvaliteter.

22.11.00 - Vi sender brev til Byggesakskontoret, der vi ber om å få delta på de kommende møter som de skal avholde med Block Watne i forbindelse med bebyggelsesplanlegging på Amalienborg.

desember 00 - Deler av Ranheim skole stenges p.g.a. asbestfunn.

04.01.01 - Gravemaskin kommer til Amalienborg og det foretas utgravinger i tomteområdet.

09.01.01 - Da vi hverken har hørt fra Byggesakskontoret eller Block Watne, tar vi på nytt kontakt med Byggesakskontoret. Det viser seg at det allerede er berammet forhåndskonferanse om Amalienborg 12.01.01 . Vi blir samtidig informert om at vi som naboer ikke har krav på å få delta på dette møtet, med mindre tiltakshaver samtykker.

10.01.01 - Vi kontakter Block Watne og ber om å få delta på forhåndskonferansen, noe vi da også får.

12.01.01 - Vi deltar på forhåndskonferansen mellom Byggesakskontoret og Block Watne. Møtet har som primært siktemål å avklare om det ønskete tiltaket har mangler/utilfredsstillende løsninger i forhold til gjeldende reguleringsplan. Det viser seg at det lanserte  situasjonskartet er det samme som har vært klart i et par måneder (se 10.10.00 ).

Gledelig nok for oss blir det fra Byggesakskontorets side sagt med rene ord at det fra utbyggers side måtte jobbes godt med finne gode løsninger med hensyn på tilpasning til terrenget og Amalienborg gård for de 5 bygningene som skal plasseres i og på haugen. Spesielt ble det fokusert på at tomta på toppen av haugen (merket 1 på situasjonskartet ) måtte få  bygningsplasseringer og høyder som tok betraktelig hensyn til Amalienborg gård. Byantikvarkontoret hadde allerede før møtet avklart internt at det ikke hadde spesielle synspunkter, dersom gjeldene reguleringsplan ble fulgt. Når nå Block Watne har trukket samtlige hus som grenser til Amalienborg gård nærmere gården (opptil 5 m nærmere) og høyere opp i terrenget, anser vi det som at denne forutsetningen ikke er oppfylt.

Forøvrig vil ikke den innregulerte gang og sykkelstien som kommer sørfra over jernbanen bli bygd. Den planlagte gangbrua over jernbanen var ment å tjene som transportåre til det lekeområdet som ligger sør for jernbanen, slik at det lekearealet som skulle brukes av utbyggingsområdet nå blir vesentlig redusert. (Det ble ikke diskutert erstatninger for dette tapte lekearealet på møtet.) Den konkrete bygningsmassen som ønskes oppført ble i liten grad diskutert. Det ble imidlertid nedfelt at utbygger i søknaden må legge ved snittegninger som viser deler av bygningsmassen på og i haugen med Amalienborg gård inntegnet. Kravet om tilstrekkelig skolekapasitet blir også nevnt. Gang og sykkelsti langs Ranheimsveien ventes ikke ferdigstilt før til høsten p.g.a. gjenstående ekspropriasjoner.

Block Watne forsøker under møtet å så tvil om vårt hobbydyrehold er i samsvar med gjeldende reguleringsplan, som sier at husene våre er regulert til boligformål. Byggesakskontoret tar derfor på eget initiativ dette opp med sin juridiske ekspertise, og konklusjonen var entydig i at det å ha et husdyrhold av vårt omfang ikke er strid med reguleringsplanene. Det ble tvert i mot sagt at dyreholdet var med på å forsterke intensjonen i bevaringsklausulen som blant annet sier at "Utforming og vedlikehold av de ubebygde arealene rundt bygningene skal bidra til å opprettholde preget av et gårdsanlegg."

Samme dag ser vi avertert for salg 24 borettslagsleiligheter i Sannan reguleringsområde som også sogner til Ranheim skole. Dette viser seg å være reguleringsplanens 20 ordinære boliger (jfr.28.05.98 ) som nå har blitt til 24, og disse forventes ferdigstilt før jul 2001.

16.02.01 - Vi blir forspurt av Block Watne om vi samtykker i at de starter med tomteplaneringer med vei, vann og kloakk som "enkle tiltak". En igangsetting uten at det foreligger konkrete tegninger over hus og husplasseringer er noe vi selvsagt ikke kan samtykke i. Det blir ved samme anledning sagt at de er av den oppfatning at det ikke lenger er byggeforbud i området fordi gang- og sykkelstien langs Ranheimsveien er påbegynt. Når vi påpeker at ferdigbygd gang- og sykkelsti bare var en del av forutsetningene for opphevelse av byggeforbudet, og et manglende skolekapasitet var et minst like viktig moment, får vi til svar at skolekapasiteten er bra nok. Da dette ikke rimer med hva vi trodde (jfr.desember 00 ), tok vi en telefon til Ranheim skole. Der får vi av inspektøren bekreftet at skolekapasiteten er så dårlig som tenkes kan. Skolen har måttet ta i bruk alle spesialrom som gymsal, musikkrom etc. til vanlig undervisning, slik at ungene er uten denne type tilbud inntil de gamle bygningene som skal saneres er revet og nybygg er oppført og tatt i bruk. Oppstart av nybyggingen er prosjektert til i løpet av 2002. Faktisk ferdigstillelse av nybyggene er ikke ventet før i løpet av 2003.

slutten av februar.01 - Vi får høre fra beboere på Humlehaugen at utbyggingsinteresser der for omtrent et halvt år siden har levert inn søknad om å få omregulert 13 eneboliger til dobbelt så mange enheter.

26.02.01 - Byggesaken er i gang, og Block Watnes saksdokumenter for opparbeiding av VVA og tomter er tilgjengelig hos Byggesakskontoret. Fremmes som eget tiltak uten at boligene er med.

27.02.01 - Block Watnes saksdokumenter for oppføring av boligene til tiltaket over er tilgjengelig hos Byggesakskontoret.

12.03.01 - Vi leverer klager på tomtene 1-5, samtidig som vi påklager at utbygger har lagt ved byggesakene sterkt villedende saksdokumenter. Da opparbeidelsen av vei, tomter, VVA vil gi meget store føringer for de enkelte tomte/boligsakene, påklager vi også dette og ber at dette tiltaket ikke tillates før enkeltsakene for de 14 boligene er endelig avgjort.

14.03.01 - Vi får fra Byggesakskontoret vite at BlockWatnes nabovarsling har formelle feil, da det ikke informeres om at det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen (dvs. fra byggeforbudet som gjelder).

Samme dag henvender en av våre naboer seg til Block Watne og får vite at hus/tomt nr 1 og 6 allerede er solgt ! Dette er da bare dagen etter at klagefristen på tiltakene har gått ut, så om det ikke har skjedd et mirakel i forhold til sakmengden hos Trondheim Byggesakskontor, går vi ut fra at det på langt nær er fattet noe vedtak i byggesakene. Begge disse tomtene har det kommet tildels omfattende klager på, så her kjøres det i vei med friskt mot !

17.03.01 - Block Watne annonserer "bolighelg" der blant annet de 14 eneboligene på Amalienborg er lagt ut for salg. Dersom en legger normal saksbehandlingstid til grunn, så vil byggesakene for disse boligene neppe være opp til behandling før i si juli-august.....

30.03.01 - Vi mottar nye nabovarsler der Block Watne søker om dispensasjon fra pbl §67 og reguleringsplanens §15. Dette gir da nye klagefrister på de tidligere innsendte tiltakene.

20.04.01 - Vi mottar nye nabovarsler der Block Watne søker om diverse delinger og sammenføyninger av eiendommene sine, samt det arealet de har utbyggingsavtaler for. Unnlater å søke om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, selv om de søker om sammenføyning av areal som er regulert som tilleggsareal til annen eiendom.

10.05.01 - Black Watne har storvisning. Kommer med anleggsbrakke og skiltfundament. Sier de har fått tillatelse til å sette opp skilt.

11.05.01 - Anleggsbrakken fjernes igjen....(?)

gå til starten...

Hovedkilder: Trondheim kommune, v Byggesakskontoret, Utbyggingskontoret og InfoBanken.

    Forrige eiere - 3 brødrene Bandlien

    Bergheim utbyggingsselskap/Norske Trygghetsboliger v/ Geir Søbstad

    Block Watne AS v/Jøsok

    SV. Menne v/S. Hovlandsvåg